پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

اسامی هیئت مدیره و هیئت امناء

(1)
(0)
اسامی هیئت مدیره و هیئت امناء
 • اسامی هیئت امناء 

   


   

   

  ابوالقاسم امیرحسینی

  محمدمرشدی

  عباس عادلیان

  محمدرضا سهرابی زاده

  احمدیزدانی

  اسماعیل فرشادی

  حسن درویش خضری

  محمدستاری

  حیدرحسینی

  حسینعلی اعظم

  رمضانعلی حسینی

  ابراهیم حقیقی

  مهدی امیرحسینی

  محمدشکرچیان

  حسن ملک محمدی

  عباس شریفی

  حمیدرضا رشیدی چهر

  ترقی جاه

  محمدمرشدی

  عباس عادلیان

  محمدرضا سهرابی زاده

  احمدیزدانی

  اسماعیل فرشادی

  حسن درویش خضری

  محمدستاری

  حیدرحسینی

  حسینعلی اعظم

  رمضانعلی حسینی

  ابراهیم حقیقی

  مهدی امیرحسینی

  محمدشکرچیان

  حسن ملک محمدی

  عباس شریفی

  حمیدرضا رشیدی چهر

  ترقی جاه

---------------------------------------------------------------------- - - 

 • اسامی هیئت مدیره
 1. آقای ابوالقاسم امیرحسینی
 2. آقای رمضان علی حسینی
 3. آقای حیدر حسینی