پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

شرایط وام دهی

(11)
(1)
شرایط وام دهی
  • شرایط وام دهی موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س)
  1. داشتن معرف بازاری
  2. داشتن ضامن معتبر
  3. چک برای ضمانت
  4. مسدودی نصف وام درخواست شده
  5. در صورت گرفتن وام از قبل از موسسه ان وام باید تسویه شده باشد و دیرکردی نداشته باشد