پشتیبانی

menusearch
moasesefadak.com

فرم افتخاری

(2)
(0)
فرم افتخاری
  • نمونه فرم همکاران افتخاری موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س)
از افرادی خیری که مایل به همکاری با موسسه خیریه فدک حضرت زهرا(س) می باشند ، آیتم عضویت در قسمت فوقانی سایت را کلیک نموده و مشخصات خود را در این قسمت تکمیل نمایند و یا در همین صفحه قسمت پایین فرم گزیینه چاپ را زده و فرم را چاپ بگیرید و تکمیل کرده و به موسسه ارائه فرمایید. 
«بسمه تعالی»
فرم اعلام همکاری نیروهای افتخاری با مؤسسه خیریه صندوق فدک حضرت زهرا(س)          فرما شماره 1
 
این قسمت توسط            تکمیل می شود:
استان:شاخه:شماره اشتراک:تاریخ تکمیل:     /     /      13
 
شهروند گرامی و ارجمند:
لطفاً در صورت تمایل و به منظور شرکت در طرح امدادگران افتخاری این         موارد ذیل را تکمیل فرمائید.
الف:مشخصات فردیب:نوع همکاری
نام:نام خانوادگی:نام پدر:O خدمات فرهنگیO تبلیغات روابط عمومی
شماره شناسنامه:عنوان حرفه و تخصص: میزان تحصیلات:Oمددکاری اجتماعیOارائه آموزش های فنی و حرفه ای
تاریخ تولد:جنسیت:زنO مرد Oمتأهل O مجرد OOمشاورهOجشن عاطفه ها و نیکوکاری
دین:مذهب:ملیت:Oخدمات بهداشتی و درمانیOفعالیت های پژوهشی و تحقیقی
نشانی محل کار:Oعمران و ساختمانO رسیدگی به امور دانش آموزان
نشانی منزل:O طرح های اشتغال زائی و خودکفائیO طرح های مشارکت مردمی(برکت و ...)
تلفن تماس:O ازدواج فرزندان خانواده های تحت پوششO سایر:با ذکر عنوان
آدرس الکترونیکی(ایمیل):
 
 
نحوه همکاری:     ساعت در هفته:ایام همکاری در هفته:شنبهO(از ساعت ... لغایت ...)یکشنبهO(از ساعت ... لغایت ...)دوشنبهO(از ساعت ... لغایت ...)سه شنبهO(از ساعت ... لغایت ...)چهارشنبهO(از ساعت ... لغایت ...)پنج شنبهO(از ساعت ... لغایت ...)جمعهO(از ساعت ... لغایت ...)
 
 
امضاء متقاضیمشخصات و نوع همکاری نامبرده در بانک اطلاعاتی و پرونده ایشان ثبت و ضبط گردید                         امضاء
                                             نام  و نام خانوادگی
مهر و امضاء
                 نام و نام خانوادگی
 
چاپ این صفحه