پشتیبانی

واریز کمک های خیریه به موسسه خیریه فدک

(3)
(0)
واریز کمک های خیریه به موسسه خیریه فدک
خیرین نیکوکاری که تمایل  پرداخت وجوه به خیریه دارند می توانند وجوه خود را به شماره کارت2447-9951-9911-6037 بانک ملی به نام موسسه خیریه فدک واریز نمایند و پس از واریز با شماره تلفن:6-33519224
تماس حاصل فرمایید.